تصویب نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره امکان واگذاری شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

منبع :