مراحل عضویت

       مراحل عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران

1       -ارسال مدارک لازم جهت عضویت به شرح ذیل:

      الف- نامه درخواست عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران در سر برگ شرکت  با امضای مدیر عامل

       ب- تصویر پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس

       ج-تصویرآخرین روزنامه رسمی که  سرمایه ثبت شده در آن باشد

2     د - دریافت نامه انجمن با محتوای  ذیل و اقدام

       الف- درخواست پرداخت حق عضویت   

       ب- تکمیل فرم های پیوست

       ج- ارسال سایر مدارک لازم جهت عضویت   که در نامه انجمن لحاظ شده است

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال