دستورالعمل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص منسوجات

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۲

احتراما به پیوست مکاتبه .وزیر صنعت درخصوص ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص منسوجات جهت اطلاع ارائه میگردد

منبع :