تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

متن کامل تصویب نامه در فایل پیوستی در دسترس می باشد.

منبع :
فایل های مرتبط