تسلیت به خانواده های محترم سید اصفهانی و مراغه چی

تسلیت به خانواده های محترم سید اصفهانی و مراغه چی

خانواده های محترم سید اصفهانی و مراغه چی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسأالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :