چاپ این صفحه

تسلیت به خانواده های محترم سید اصفهانی و مراغه چی

خانواده های محترم سید اصفهانی و مراغه چی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسأالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

چاپ این صفحه