انتصاب محمد قبله به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در بانک مرکزی و مسئول پیگیری امور ارزی

منبع :
ارسال کننده :