دعوت به ارائه راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی میان ایران و نروژ با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

منبع :
ارسال کننده :