اعلام نیاز دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر به یک دستگاه ماشین بافندگی درنیر

تعداد بازدید : 511
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۲

احتراما مکاتبه رییس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص اعلام نیاز یکدستگاه ماشین بافندگی درنیر به پیوست تقدیم میگردد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط