صورتجلسه مربوط به پرسش و پاسخ های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطروحه در جلسه کارگروه مالیات اتاق ایران

منبع :
ارسال کننده :