صورتجلسه مربوط به مشکلات خرید آف گرید نساجی توسط واحدهای تولید الیاف کتان تایپ و نخ فیلامنتی و کسر سهمیه ایشان

منبع :
ارسال کننده :