مکاتبه مربوط به لزوم اخذ شناسه کالا و درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت

منبع :
ارسال کننده :