انواع عضویت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۵/۱۱
انواع عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران      

1- عضویت پیوسته:

کلیه کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی صنایع نساجی ایران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که با رعایت مقررات اساسنامه انجمن و نیز مصوبات قانونی به عضویت انجمن پذیرفته می شوند و با پرداخت حق عضویت می توانند در کلیه مجامع عمومی انجمن شرکت و نسبت به موارد مطروحه اعلام رای نموده و از کلیه امتیازات مقرر نیز استفاده نمایند.

2- عضویت وابسته:

کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در امور مربوط به تهیه و تدارک ماشین آلات، مواد اولیه و تکنولوژی صنایع نساجی فعالیت داشته و همکاری و اشتراک مساعی آنان در انجام امور مربوط به صنعت نساجی موثر است، تحت شرایط خاص مقررات آیین نامه داخلی و مصوبات انجمن به عضویت وابسته انجمن پذیرفته شده و بدون حق رای در مجامع مختلف آن شرکت می نمایند.

3- عضویت افتخاری:

اساتید دانشکده ها، مراکز تحقیقات علمی، مدیران و مهندسان با سابقه در صنعت نساجی  تحت شرایط و ضوابط آیین نامه های داخلی و مصوبات هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته می شوند. اعضای افتخاری به دعوت هیأت مدیره یا دبیر انجمن بدون حق رای در جلسات مجامع مختلف شرکت می نمایند و از پرداخت حق عضویت نیز معاف می باشند. 

 
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال