درباره ما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹


تاریخچه انجمن نساجی ایران

سنگ بنای انجمن صنایع نساجی ایران که در ابتدا تحت نام سندیکای صنایع نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران خوانده می شد در ششم اردیبهشت ماه سال 1340 به کوشش روانشادانی چون کاشانی پور، کورس، مقدم، تفضلی، لاجوردی، فرقانی و بسیاری دیگر از زعمای این صنعت گذاشته شد تا مکانی باشد برای هم اندیشی و همکاری صنعتگران این مرز و بوم به جهت فائق آمدن بر مشکلات و مسایل روز صنایع نساجی کشورمان. اکنون با گذشت سالها از تاسیس این تشکل و با تلاش بی وقفه بزرگان و دست اندرکاران این صنعت، نهال نوپای اولیه که با ده عضو ایجاد گردیده بود به صورت تشکلی توانمند و خوشنام با قریب به چهارصد عضو اصلی و صدها واحد تولیدی تحت پوشش قد برافراشته است و گستره تولیدات اعضای این انجمن از صرف نخهای پنبه ای، به طیف وسیعی از انواع محصولات نساجی گسترش یافته است.
 

    
    
هیات مدیره

هیات مدیره

هیات مدیره انجمن از بین اعضا پیوسته توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد و شامل 15 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل است. هیات مدیره دارای کلیه اختیارات و مسولیت های لازم برای اداره اموری است که در اساسنامه انجمن قید گردیده است. این موارد بدین شرح است:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی.

2- انجام كلیه عملیات بانكی اعم از گشایش حسابهای مختلف جاری و اعتباری به نام و برای امور مالی.

3- خرید و فروش اموال منقول یا غیرمنقول برای انجمن مشروط بر آن كه به منظور جلب نفع نباشد.

4- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان.

5- انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی به نمایندگی از سوی اعضاء با سایر تشكل‌های كارگری و كارفرمایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6- استخدام، عزل و نصب كارمندان اداری.

7- دعوت مجمع عمومی طبق مقررات اساسنامه.

8- تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی.

9- تهیه و تنظیم ترازنامه مالی و همچنین پیش‌بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی.

10- تدوین آئین نامه‌های داخلی.

11- تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی.

12- اقدام به صدور دعوتنامه برای مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه.

13- تأسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضاء.

تبصره – در دوره فترت و تا تعیین هیأت مدیره جدید كلیه امور انجمن توسط دبیر اداره خواهد شد.

14- تشكیل كمیته‌ها مشتمل بر:

· كمیته حقوقی

· كمیته حل اختلاف

· كمیته بررسی و تدوین آئین نامه‌ها

· كمیته آمار و اطلاعات

· كمیته رفاهی

· كمیته تداركات و پشتیبانی و سایر كمیته‌ها طبق تشخیص هیأت مدیره

15- نمایندگی قانونی انجمن در كلیه مراجع ذیصلاح قانونی اعم از دادگاههای عمومی و مراجع اختصاصی و كمیسیونهای مالیاتی، شهرداری، وزارت كار و امور اجتماعی و غیره به عنوان مدعی و یا مدعی علیه با كلیه اختیارات قانونی مندرج در مقررات مواد 68/67 آئین دادرسی مدنی و تعقیب دعاوی تا حصول نتیجه قطعی و نهایی.

اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود نفراتی را به عنوان رییس، نایب رییس و خزانه‌دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه‌ای، اسامی انتخاب شدگان را از طریق انجام تشریفات قانونی مربوطه به اطلاع عموم می‌رسانند.

وظایف و اختیارات رييس هيات مديره بدین شرح است:

1. اداره جلسات هیات مدیره

2. دعوت از اعضا هیات مدیره به تشکیل منظم جلسات

3. مراقبت در حس جریان امور انجمن

4. ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسوولان انجمن

5. انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رییس هیات مدیره قرار داده شده است.

همچنین خزانه دار انجمن نیز مسوول رسیدگی به موارد زیر است:

1. اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها

2. وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل صدور قبض رسید

3. تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن جهت ارائه به هیات مدیره و بازرسان

4. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها توسط اعضا

5. نظارت بر خرید و فروش و بطورکلی هر نوع معامله یا قرارداد

6. حفظ اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی انجمن

7. پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال