نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98

منبع :