حمایت از کسب و کارهای اقتصادی که بر اثر شیوع بیماری کرونا دچار آسیب شده اند

منبع :