مصوبه دولت برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخش‌های غیردولتی (به ویژه بخش خصوصی)

منبع :