دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه‌ها، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک

منبع :