بخشودگی جرایم مالیاتی در خراسان رضوی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی طی بخشنامه ای در اجرای مصوبه 95/5/25 هیات وزیران و تفویض اختیار شماره 200/95/59 موزخ 95/9/9 رییس کل امور مالیاتی و در حمایت از تولید و اشتغال و تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب کلیه اختیارات حاصل از بخشودگی تا صد در صد جرایم مالیاتی قابل بخشش کلیه مودیان مالیاتی در مالیات های مستقیم و ارزش افزوده (که اصل بدهی خود را تا پایان بهمن ماه پرداخت نمایند ) را به مدیران مالیاتی ذیربط در این استان تفویض نمود.

لذا بخشودگی جرایم مالیاتی توسط روسای محترم امور مالیاتی تا صد در صد تفویض اختیار قبلی داده شده وفق قانون و مقررات قابل اعمال می باشد

منبع :