بخشنامه مربوط به معرفی گمرک تخصصی مجاز به ترخیص فرش ماشینی از گمرک همدان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

پیرو بخشنامه 126083-95-3995-73-244 مورخ 22-7-95 و 75480-94-8-124 مورخ 24-4-96 گمرک همدان نیز بعنوان گمرک تخصصی مجاز به ترخیص فرش ماشینی تعیین گردید

منبع :