جزییات آیین نامه جدید رسیدگی به جرائم مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۱۱
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی برای مالیات عملکرد سالهای ۹۱ تا۹۴ را مشخص کرد.

در بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال جرائم ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 93،92،91 و 94آمده است، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم ماده 169 قانون مذکور 5سال از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تعیین شده است.

بندهای 6،5 و 7 آیین نامه مذکورنحوه ویرایش اطلاعات در فهرست معاملات را مشخص کرده است.

 

بند 10 بخشنامه مورد اشاره تاکید دارد، آرای صادره در هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم ماده 169، در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر در هیئت ماده 247 قابل طرح می‌باشد.

 

همچنین در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، ادارت کل امور مالیاتی مکلف شدند، به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم ماده 169قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتی مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

منبع :