ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص رویه صادرات جهت تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی

اعضای محترم

احتراماً به پیوست تصویر ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 96/206379 مورخ 1396/3/29 درخصوص رویه صادرات جهت تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط