دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی براساس آئین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۱۸

برای دریافت متن کامل به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط