دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی براساس آئین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

برای دریافت متن کامل به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط