تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين اصطلاحات مربوط به مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات، ايجاد، حذف و اصلاح شرح رديف تعرفه ها بدون تغيير در حقوق ورودي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۱۸

برای دریافت متن کامل تصویب نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط