نحوه محاسبات ریالی بدهی ارزی طبق ماده 20 قانون رفع موانع تولید

برای دریافت نحوه محاسبه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط