مصوبات شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی"

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۱۶

متن کامل مصوبات در فایل های پیوستی در دسترس است.

منبع :
فایل های مرتبط