بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی این سازمان ز دفاتر براساس آخرین سال مالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۱۶

متن کامل در فایل پیوستی در دسترس است.

منبع :
فایل های مرتبط