دستورالعمل اجرائی اخذ و نصب شناسه کالایی حوزه منسوجات و پوشاک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۳

برای دریافت متن کامل دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه کالایی حوزه منسوجات  و پوشاک " مشتمل بر 6 ماده و 8 تبصره " به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط