قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

متن کامل قانون در فایل پوستی در دسترس می باشد.

منبع :
فایل های مرتبط