ساختار تشکیلاتی بهداشت حرفه ای در صنایع

با توجه به نامه شماره 251946/60 مورخ 20/11/95 مدیرکل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت (تصویر پیست) در خصوص ساختار تشکیلاتی بهداشت حرفه ای در صنایع و به استناد ماده 2 آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، کلیه واحدهای صنعتی مشمول ماده 85 قانون کار ج.ا.ایران با جمعیت شاغل بیش از 25 نفر موظف به بکارگیری کارشناس بهداشت حرفه ای می باشند.

منبع :
فایل های مرتبط