آئین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (بخشودگی جرائم دیرکرد با شرط بازپرداخت تا پایان اسفندماه95)

تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 135579/ت 53488ه مورخ 03/11/1395 با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قاون بودجه سال 1395 کل کشور به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط