مصوبه شماره 62111/ت51052 ه در خصوص واگذاری برخی اختیارات دستگاههای اجرایی

برای دریافت متن مصوبه مذکور به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط