بخشنامه گمرک ایران در خصوص تسهیل و روانسازی امر صادرات و اعطای مشوقهای صادراتی

تصویر بخشنامه شماره 111/24/207/1 مورخ 1395/04/06 گمرک ایران در خصوص تسهیل و روانسازی امر صادرات و اعطای مشوقهای صادراتی به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط