مصوبه هیأت وزیران در خصوص تشکیل شورای سیاست گذاری و راهبری تجارت محصولات حلال

اعضای محترم

احتراماً به پیوست مصوبه شماره24043/ت52156 ه مورخ 29/02/95 هیأت وزیران در خصوص تشکیل "شورای سیاست گذاری و راهبری تجارت محصولات حلال با ریاست وزارت صنعت، معدن  و تجارت عضویت سایر وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط و همچنین اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اران جهت استحضار تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط