بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۳/۱۶

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه مورخ 20/02/1395 (نوزدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 ه مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی و پرداخت یارانه تشویق صادرات، و انتخاب کارگروه متخب (وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1395 " بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی" که به تائید کارگروه منتخب رسیده است را مورد تصویب قرار داد. بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تائید شده است جهت اطلاع تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط