مصوبه هیأت وزیران در خصوص اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود و بهره مندی شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط

اعضای محترم انجمن

با سلام

بدینوسیله به پیوست تصویر مصوبه شماره 18549/ت53097ت مورخ 19/2/95 هیأت وزیران در خصوص اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود و بهره مندی شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی کشاورزی و خدماتی از تسهیلات و تعهدات جهت اطلاع تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط