تسهیل ورود موقت مواد اولیه برای واحدهای تولیدی- صادراتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۱۹

اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران

بدینوسیله تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران به شماره 95/410/5338 مورخ 95/2/4 در خصوص تسهیل ورود موقت مواد اولیه برای واحدهای فعال تولیدی- صادراتی جهت بهره برداری به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط