فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه ای در قالب پروتکل تعرفه های ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

احتراماً تصویر آگهی در خصوص " فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه ای در قالب پروتکلتعرفههای ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی " منتشره در روزناتمه رسمی شماره 20693 مورخ 94/12/27 جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط