آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند(الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند(الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  در روزنامه رسمی شماره 20676 مورخ 06/12/1394 با موضوع تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی، منتشر شد.

متن کامل این آئین نامه اجرایی در فایل پیوستی در دسترس خواهد بود. 

منبع :
فایل های مرتبط