تصویب طرح دو فوریتی تمدید قانون برنامه پنجم توسعه

در جلسه علنی روز 94/12/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:

ماده 235- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 حداکثر تا پایان سال 95 تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر خواهد شد.

منبع :