مصوبه نحوه تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

موضوع "مصوبه نحوه تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی" در سی و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در مورخ 1394/11/19 مطرح و نهایتاً مصوبات زیر حاصل شد:

1- معاونت محترم فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی یک ابلاغیه به کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید مطابق رأی شماره 19 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1394/01/21 محاسبه و وصول حق بیمه براساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مجاز نبوده و کلیه واحدها مکلفند براساس آموزشهای صورت گرفته از سوی سازمان (براساس معیار دو برابر حداقل دستمزد زمان محاسبه برای افراد فاقد شغل و معیار دستمزد حال حاضر برای افراد شاغل)، به تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی بپردازند.

2- از طرف دبیرخانه کمیته ماده 76، مصوبه فوق در خصوص تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به تشکل های کارفرمایی ابلاغ گردد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی منعکس نمایند.

منبع :