بخشنامه گمرک در خصوص عدم درخواست آزمایش مجدد کالاهای صادراتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تسریع و تسهیل در تجارت خارجی از آزمایش مجدد کالاهای صادراتی مسبوق به سابقه که قبلا آزمایشگاه نیز نسبت به تعیین ماهیت آن اعلام نظر نموده است ، خودداری می کند .

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : به منظور تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید و صادرات محصولات تولیدی و کاهش هزینه های صادرکنندگان واحدهای تولیدی ، چنانچه صادرات محموله های صادراتی در آن گمرک مسبوق به سابقه بوده و آزمایشگاه نیز نسبت به تععین ماهیت آن اعلام نظر نموده است ، با تشخیص و موافقت مدیریت آن گمرک از ارسال مکرر کالا به آزمایشگاه با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره خودداری نمایند .

منبع :
فایل های مرتبط