آخرین اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای آخرین بار اصلاح شد. برای دریافت متن اصلاحیه به فایل پیوستی مراجعه نمائید.
منبع :
فایل های مرتبط