مصوبات نشست های شصت و سه و شصت و چهار هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

منبع :