مکاتبه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص لزوم درج فاکتور در سامانه جامع تجارت

منبع :