مکاتبه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در ارتباط با ترخیص و معافیت ماشین آلات و تجهیزات تولید ثبت سفارش شده در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۴
منبع :