مکاتبه مربوط به رفع ابهام بند 3 ماده 244 قانون مالیات مستقیم

منبع :