آئین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آئین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در روزنامه رسمی شماره 20592 مورخ 23/08/94 منتشر شد. برای دریافت متن کامل این آئین نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط