وبینار و سمینار جستجوی فرصت های نوظهور ارتباط و همبستگی تجاری- دی 94