حضور هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران درهمایش ملی بررسی جایگاه صنعت نساجی در پساتحریم و نقش استان اصفهان به عنوان قطب نساجی کشور